Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Ászf.) célja a Civis Unitas Kft. ,

4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 209.
Tel: +36706286508
E-mail: mizu@ketyereneked.hu
Cégjegyzék szám: 09-09-012647
Adószám: 13745608-2-09 (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott azon – hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő – legfőbb előírások rögzítése, amelyeket Szolgáltató a webshop üzemeltetés keretében nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: webshop szolgáltatás) körében kötött szerződésekben egységes formában alkalmaz.

1., Értelmező rendelkezések.

2. Jogszabályi háttér

2.1. Szolgáltató jelen Ászf-et – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31 EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól;

Magyarország Alaptörvénye;

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.);

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üzleti titok tv.);

A fogyasztók és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet;

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Jótállás Korm. rend.).

3. Az Ászf. hatálya

3.1. Jelen Ászf. hatálya kiterjed minden Szolgáltató, illetve Szolgáltató által igénybe vett Közreműködő (a továbbiakban együtt: Szolgáltató) által Vevőnek nyújtott webshop szolgáltatásra, valamint a Felhasználók honlap használatával kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire.

4. A szerződés tárgya

4.1. A Vevővel kötött szerződés tárgya:

4.1.1. A vásárlás során Szolgáltató és Vevő között olyan jogviszony jön létre, amelynek keretében Szolgáltató – webshop szolgáltatása keretében – ellenérték fejében terméket értékesít Vevő részére.

4.1.2. Szolgáltató a szerződés keretében az Ászf-ben és az egyedi szerződési feltételekben megjelölt szolgáltatás Ászf-ben és egyedi szerződési feltételekben megjelölt módon és mennyiségben történő nyújtására vállal kötelezettséget. Amennyiben Vevő a webshop szolgáltatást Szolgáltató részéről többletszolgáltatásokat igénylő módon kívánja igénybe venni, azt Szolgáltató – a szerződés módosítása, vagy új szerződés kötése mellett -, Vevő és Szolgáltató megállapodásában meghatározott ellenszolgáltatás fejében nyújtja.

4.2. Felhasználók:

4.2.1. Felhasználó és Szolgáltató között – vásárlás hiányában – a webshop szolgáltatás vonatkozásában szerződéses jogviszony nem jön létre, azonban Felhasználó köteles betartani jelen Ászf. rá irányadó rendelkezéseit.

5. Vevő jogai és kötelességei:

5.1. A Felek rögzítik, hogy Vevő köteles Szolgáltatóval együttműködni oly módon, hogy valamennyi, Szolgáltató teljesítéséhez szükséges adatot és információt – a teljesítést megelőző ésszerű határidőn belül – Szolgáltató rendelkezésére bocsát, illetve megteszi azokat a technikai jellegű intézkedéseket, amelyek Szolgáltató teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató teljesítéséhez szükséges adatok és információk pontatlanságából, hiányosságából, vagy hibájából eredő kárért, vagy késedelemért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Amennyiben Szolgáltató ilyen pontatlanságot, hiányosságot, vagy hibát észlel, abban 6 az esetben köteles arról a Vevőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a pontatlanság, hiányosság, vagy hiba orvoslása érdekében. Ilyen esetben a Szolgáltatót terhelő határidők a pontatlanság, hiányosság, vagy hiba Vevő általi orvoslásának időtartamával meghosszabbodnak.

5.2. Vevő kijelenti, hogy az 5.1. pontban meghatározott adatok és információk Szolgáltató részére történő továbbítása során valamennyi adatvédelmi jogszabálynak – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelelően jár el. Vevő felel az általa közölt információk és adatok helyességéért.

5.3. Vevő a honlap használata és a honlaphoz kapcsolódó tevékenysége során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az oldal zavartalan működését, jó hírnevét, valamint a honlaphoz és az azon szereplő termékekhez, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat sérti, vagy veszélyezteti (pl.: hackelés, valótlan adatokkal történő vásárlás, vulgáris megnyilvánulás stb.). E szabályok megsértése esetén Vevő aláveti magát a 7.3. pontban foglaltaknak.

6. Felhasználó jogai és kötelességei

6.1. Felhasználó a honlap használata és a honlaphoz kapcsolódó tevékenysége során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az oldal zavartalan működését, jó hírnevét, valamint a honlaphoz és az azon szereplő termékekhez, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat sérti, vagy veszélyezteti (pl.: hackelés, valótlan adatokkal történő regisztráció, vulgáris megnyilvánulás stb.). E szabályok megsértése esetén Felhasználó aláveti magát a 7.3. pontban foglaltaknak.

7. Szolgáltató jogai és kötelességei

7.1. Szolgáltató jogosult Közreműködőt igénybe venni. Szolgáltató a Közreműködőért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna. Szolgáltató köteles a Közreműködővel olyan megállapodást kötni, amely összhangban áll jelen Ászf. és az egyedi szerződési feltételek rendelkezéseivel.

7.2. Szolgáltató webshop szolgáltatását Vevő utasításainak megfelelően köteles nyújtani és Vevő utasításától csak akkor térhet el, ha ezt Vevő érdeke feltétlenül megköveteli, valamint Vevő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben Szolgáltató köteles Vevőt haladéktalanul értesíteni. Ha Vevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Vevő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Szolgáltató a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a webshop szolgáltatást Vevő utasításai szerint, Vevő kockázatára nyújthatja. Vevő köteles megtéríteni – az Ászf-ben és az egyedi szerződési feltételekben szereplő kötelezettségekhez képest – Szolgáltató számára többlet kötelezettséget keletkeztető utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket és díjakat Szolgáltató számára.

7.3. Amennyiben Vevő/Felhasználó olyan magatartást tanúsít, ami a honlap zavartalan működését, jó hírnevét, valamint a honlaphoz és az azon szereplő termékekhez, illetve szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat sérti, vagy veszélyezteti, Szolgáltató – saját mérlegelése alapján – jogosult Vevő/Felhasználó ip-címét a honlapról kizárni, illetve az ip-cím honlaphoz való hozzáférését korlátozni, Vevővel/Felhasználóval szemben az általa tanúsított magatartásnak megfelelő jogi eljárást megindítani, vagy minden egyéb olyan lépést megtenni, ami Vevő/Felhasználó jelen pontban részletezett jogsértő magatartását megszünteti, azt a jövőben megakadályozza, illetve az abból eredő következményeket elhárítja, mérsékeli, vagy megszünteti.

8. A szerződéskötés és a teljesítés folyamata

8.1. A Vevővel kötött szerződés

8.1.1. Ajánlattétel: A webshop szolgáltatás nyújtására Szolgáltató a honlapon található webshop felületen feltüntetett adatok és információk útján tesz ajánlatot Felhasználók részére.

8.1.2. Az ajánlat elfogadása: Felhasználó Szolgáltató ajánlatát a webshopon keresztül történő vásárlás útján fogadja el. Az ajánlat elfogadása kapcsán Szolgáltató a lehető legrövidebb időtartamon – de legkésőbb 2 munkanapon – belül visszaigazoló e-mailt küld Vevő részére. A szerződés a visszaigazoló e-mail Vevő részére való elküldésével egyidejűleg jön létre.

8.1.3. A szolgáltatás nyújtása: Szolgáltató a szerződés létrejöttét követően vállalja, hogy webshop szolgáltatása keretében a Vevő által megvásárolt termék, vagy termékek tulajdonjogát Vevő részére ruházza át, valamint azt/azokat Vevő részére kiszállítja/kiszállíttatja. A kiszállítás határidejét Szolgáltató a vásárlási folyamat részeként tünteti fel a honlapon és az a Vevő általi vásárlással válik az egyedi szerződési feltételek részévé. Amennyiben az adott termék vonatkozásában elsőbbségi kiszállítás igényelhető, abban az esetben az elsőbbségi kiszállítás részletes feltételeit Szolgáltató a honlapon feltünteti, majd azok – Vevő döntése alapján, a Vevő által kiválasztást követően – válnak az egyedi szerződési feltételek részévé. A termék/ termékek tulajdonjoga a Vevő általi átvétellel száll át a Vevőre.

8.1.4. A szerződésszerű teljesítés: Szolgáltató a szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha a 8.1.3. pontban megjelölt webshop szolgáltatást jelen Ászf-ben és az egyedi szerződési feltételekben meghatározott előírások szerint nyújtja Vevő részére. Vevő a szerződést szerződésszerűen teljesíti, ha az 5.1. pontban meghatározott együttműködési kötelezettségének eleget tesz, nem tanúsít az 5.3. pontban meghatározott magatartást és a webshop szolgáltatásért fizetendő ellenértéket jelen Ászf 9. pontjában, valamint az egyedi szerződési feltételekben meghatározott mennyiségben, határidőben és módon megfizeti Szolgáltató részére.

8.1.5. Elállási jog: Amennyiben Vevő fogyasztónak és a szerződés üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött fogyasztói szerződésnek minősül, abban az esetben Vevőt a termék átvételének napjától kezdődően, 14 napos jogvesztő határidőn belül, indoklási kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg. Vevő az elállási jogát Szolgáltatónak címezve, írásban gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása csak abban az esetben minősül határidőben megtörténtnek, ha az elállási nyilatkozatot Vevő a fent megjelölt határidőn belül megküldi Szolgáltató részére, és ugyanezen határidőn belül a terméket Szolgáltatónak címezve feladja, átadja, illetve elküldi. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltató részére való visszajuttatásáról saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni.

8.2. Felhasználók

8.2.1. Felhasználó és Szolgáltató között – vásárlás hiányában – a webshop szolgáltatás vonatkozásában szerződéses jogviszony nem jön létre, azonban Felhasználó köteles betartani jelen Ászf. rá irányadó rendelkezéseit.

9. Díjazás

9.1. Szolgáltató a 8.1.3. pontban megjelölt webshop szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: webshop ár) a webshopon rögzíti. A webshop ár részét képezi az adott termék kapcsán a webshopban feltüntetett valamennyi ár, díj, közteher és a szerződés, vagy jogszabály által fizetendő egyéb összeg, ideértve a kiszállítási díjat, valamint az opcionálisan választható extra jótállás és elsőbbségi kiszállás díját is. A kiszállítási díj, az extra jótállás és az elsőbbségi kiszállítás díja minden esetben külön is feltüntetésre kerül a webshop áron belül. A webshop árat Vevő a vásárlással elfogadja. A webshop ár magában foglalja Szolgáltató által nyújtott webshop szolgáltatás ellenértékét és a szerződés teljesítése során felmerülő összes szokásos költséget – ideértve a kiszállítási díjat is – azzal, hogy a teljesítés során Vevő érdekében felmerülő, szokásos költségek körén kívül eső költségek összegét Vevő köteles Szolgáltató részére megtéríteni. Az ilyen költségekről Szolgáltató azok felmerülése előtt értesíti Vevőt.

9.2. A webshop ár megfizetésének határidejéről és módjáról Vevő és Szolgáltató az egyedi szerződési feltételekben határoznak. Bankkártyás, vagy előre utalásos fizetés esetén Vevő a vásárlás végén fizeti ki a webshop árat, a fizetés a kiszállítás és a tulajdonjog, illetve birtok átruházás feltétele. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Utánvételes fizetés esetén Vevő a termék átvételekor köteles a webshop árat kifizetni, a fizetés a tulajdonjog és a birtok átruházásának feltétele.

10. Jótállás

10.1. A Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót az általa értékesített, a Jótállás Korm. rend. 1. számú mellékletében felsorolt követelményeknek megfelelő termékek vonatkozásában, a Jótállás Korm. rend. alapján:

● 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;

● 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;

● 250 000 forint eladási ár felett három év időtartamú jótállási kötelezettség terheli.

A fenti időtartamon túl, illetve 10 000 forint eladási ár alatt Szolgáltató jótállást – ide nem értve a Vevő által esetlegesen igényelt extra jótállást – nem vállal. Amennyiben Szolgáltató az általa értékesített termék vonatkozásában a kötelező jótállási időtartamon túli, további jótállást, illetve a Vevő által fizetett többlet díj fejében extra jótállást vállal, abban az esetben annak időtartamát és feltételeit a Felek az egyedi szerződési feltételekben rögzítik.

10.2. A jótállási idő kezdete a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének – azaz a termék Vevő általi átvételének – időpontja.

10.3. Vevő jótállási igényét a jótállási időn belül írásban, illetve a hiba egyidejű megjelölésével érvényesítheti.

11. Titoktartás

11.1. Szolgáltató – amennyiben esetében értelmezhető – és Vevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés körében tudomásukra jutott minden egymás eljárásaira és munkamódszereire vonatkozó adatot és információt szigorúan bizalmasan kezelnek.

11.2. Szolgáltató – amennyiben esetében értelmezhető – és Vevő tudomásul veszik, hogy a 11.1. pontban megjelölt adatok és információk egymás üzleti titkát képezik, amelyre 11 tekintettel kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rendelkezésükre bocsájtott üzleti titokhoz illetéktelen harmadik személy hozzá ne férhessen.

11.3. Szolgáltató – amennyiben esetében értelmezhető – és Vevő rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség a szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül áll fenn.

11.4. Szolgáltató – amennyiben esetében értelmezhető – és Vevő kijelentik, hogy ismerik az Üzleti titok tv. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit, és az üzleti titok tekintetében fennálló titoktartási kötelezettség megszegése estén az ott megjelölt szankcióknak vetik alá magukat.

12. A szerződés megszűnése

12.1. A szerződés megszűnik:

● a szerződés szerződésszerű, teljes körű teljesítésével;

● a szerződés lehetetlenné válásával;

● a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével;

● a Vevőt megillető 8.1.5. pont szerinti elállási jog Vevő általi, 8.1.5. szerinti, szerződésszerű gyakorlása esetén;

● bármelyik Fél halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.

12.2. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. és az egyéb irányadó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A szerződésből, vagy a honlap használatából eredő bármely jogvita esetén a Felek a jogvitát elsődlegesen egyezményes úton kísérlik meg rendezni. A peren kívüli, egyezményes út sikertelensége esetén a Felek a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

13.2. Jelen Ászf. 2021. március 1. napján készült, és azt Szolgáltató – eltérő rendelkezés hiányában – 2021. január 1. napját követően webshop szolgáltatása körében kötött valamennyi szerződése részeként alkalmazza.

Budapest, 2021. március 1.