Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Akt.) célja, hogy a Civis Unitas Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 209., cégjegyzékszám: 13745608-2-09., adószám: 09 09 012647., a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ketyereneked.hu weboldal üzemeltetése keretében nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – megfelelően rögzítse.

Jelen Akt. a Munkavállalók vonatkozásában csak a www.ketyereneked.hu weboldal üzemeltetése keretében nyújtott szolgáltatásaihoz köthető munkaviszonyok/ munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében megadott adatok kezelésére terjed ki.

Az Akt. kiemelt célja továbbá, hogy az érintettek részére – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő – könnyen hozzáférhető formában, tömör, átlátható, érthető, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelését illetően.

Értelmező rendelkezések – Mi mit jelent?

a.) Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai:

a/1.) személyes adat: a Személyes adat kapcsán érintettre vonatkozó bármely információ.

a/2.) nem személyes adat: bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

b.) Az Adatkezelő adatkezelésében érintett személyek:

b/1.) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

b/2.) Felhasználó: A honlapot nem Ügyfélként használó természetes személy

b/3.) Ügyfél: Szolgáltató webshop szolgáltatását igénybe vevő, illetve azzal kapcsolatosan érdeklődő, ajánlatot kérő, vagy ajánlatot tevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

b/4.) Munkavállaló: a Szolgáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási jogviszonyban) álló személy.

b/5.) Személyes adat kapcsán érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Akt. értelmezése során Személyes adat kapcsán érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló bocsát az Adatkezelő rendelkezésére. A Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználók, Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

b/6.) Nem személyes adat kapcsán érintett: az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható. A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználók, Ügyfelek, Munkavállalók és egyéb személyek.

c.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos tevékenységek: c/1.) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

c/2.) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

c/3.) hozzájárulás: a Személyes adat kapcsán érintett, vagy a Nem személyes adat kapcsán érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez. Jelen Akt. vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló azon nyilatkozata is, amiben kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek, és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja kezelni minden további intézkedés nélkül (még akkor is, ha azok nem az adatokat átadó Felhasználóra, Ügyfélre, vagy Munkavállalóra vonatkoznak).

c/4.) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

c/5.) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

d.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos egyéb fogalmak:

űd/1.) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

d/2.) szerződés: az Szolgáltató és az Ügyfél által létrehozott, a Szolgáltatóhoz és az Ügyfélhez köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, ami – az irányadó jogszabályokon túl – a Szolgáltató és az Ügyfél webshop szolgáltatáshoz kötődő jogait és kötelezettségeit meghatározza.

d/3.) munkaszerződés: a Szolgáltató és a Munkavállaló által létrehozott, a Szolgáltatóhoz és a Munkavállalóhoz köthető, kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozat, amellyel munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt hoznak létre.

d/4.) webshop szolgáltatás: a Szolgáltató által, a szerződés teljesítése keretében nyújtott szolgáltatás.

d/5.) hírlevél adatbázis: az Adatkezelő által üzemeltetett, első sorban e-mailcímeket tartalmazó zárt adatállomány, amelynek célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevelek címzettjeihez, illetve jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek hosszú távú tárolása és rendszerezése.

d/6.) honlap: az adott domain névhez tartozó, kódolt formában szerkesztett lapok gyűjteménye, amelyek a tárhelyen (szerver oldal) vannak elhelyezve. Jelen Akt. alkalmazásában honlap alatt értjük a www.duppla.hu weboldalt, illetve a Szolgáltató által a webshop szolgáltatás nyújtásához használt bármely más weboldalt.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok – Milyen jogszabályok szerint kezeli az adatokat az Adatkezelő?

2.1. Adatkezelő jelen Akt-t – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

● Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);

● Magyarország Alaptörvénye;

● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

● Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);

● A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

● Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

● A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;

● A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

3. Az adatkezelés célja – Miért kezel adatokat az Adatkezelő?

3.1. Az adatkezelés célja Felhasználók és Ügyfelek esetében:

● Felhasználó, vagy Ügyfél által kért tájékoztatás/ ajánlat megadása;

● Ügyfél – szerződés létrejöttéhez és a szerződés teljesítéshez szükséges – azonosítása;

● Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk és iratok begyűjtése, feldolgozása és a szerződésszerű teljesítés keretében történő felhasználása;

● A szerződésszerű teljesítés dokumentálása;

● A Felhasználó, Ügyfél hozzájárulása esetén a hírlevél adatbázisba történő felvétel, illetve a hírlevelek kiküldéséhez szükséges adatok nyilvántartása;

● Statisztikai kimutatások készítése, illetve Szolgáltató marketing tevékenységének és honlapjának fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján (pl.: látogatók száma, Felhasználók honlapon folytatott kapcsolatos tevékenysége stb.);

● Adatkezelőt érintő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

3.2. Az adatkezelés célja Munkavállalók esetében:

● a Munkavállaló – munkaszerződés létrejöttéhez és a munkaszerződés teljesítéshez szükséges – azonosítása;

● az illetékes hatóságok felé a jogszabályok által előírt adatszolgáltatások és kifizetések, illetve egyéb munkaviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése

4. A kezelt adtok köre – Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

4.1. Felhasználók esetében:

4.1.1. A honlap egyes részeinek letöltésekor és a hírlevelek megtekintésekor cookie-k kerülhetnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment Felhasználó honlapon és böngészés során végzett tevékenységéről, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számítógépének, böngészőjének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok). A cookie-k használatáról Felhasználók a honlap használatakor és a hírlevélre történő feliratkozáskor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra. A cookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez is szükséges. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében, és nem tartalmaz vírust. A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, – illetve a 8.1 pontban megjelölt egyéb személyek – rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag a honlap fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához, illetve statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

4.1.2. A Felhasználó a honlap használata során feliratkozhat a Szolgáltató hírlevél-listájára. A hírlevél adatbázisban az Adatkezelő az alábbi adatot kezeli:

● E-mail cím.

4.2. Ügyfelek esetében:

4.2.1. A honlap egyes részeinek letöltésekor és a hírlevelek megtekintésekor cookie-k kerülhetnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment az Ügyfél honlapon és böngészés során végzett tevékenységéről, és amelyek lehetővé teszik az Ügyfél számítógépének, böngészőjének azonosítását (a továbbiakban: tevékenységi adatok). A cookie-k használatáról az Ügyfelek a honlap használatakor és a hírlevélre történő feliratkozáskor külön értesítést kapnak, ami alapján lehetőségük van a cookie-k használatához való hozzájárulásra. A cookie-k elhelyezése a honlap egyes funkcióinak működéséhez is szükséges. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt az Ügyfél számítógépében, és nem tartalmaz vírust. A tevékenységi adatok zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben kerülnek tárolásra, amelyekhez kizárólag az Adatkezelő, – illetve a 8.1 pontban megjelölt egyéb személyek – rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a tevékenységi adatokat kizárólag a honlap fejlesztéséhez, marketing stratégia kidolgozásához, illetve statisztikai kimutatások elkészítéséhez használja fel.

4.2.2. Az Ügyfél telefonon, postai úton, e-mailben, a honlapon keresztül, vagy a Facebook közösségi oldalon keresztül érdeklődhet Szolgáltató szolgáltatásairól. a.) A telefonos érdeklődés: Amennyiben az érdeklődés során a választ Adatkezelő meg tudja adni, abban az esetben Adatkezelő rendszerében adat nem kerül rögzítésre, adatkezelés nem történik.

Amennyiben az Adatkezelő a kért információkat az érdeklődés során nem tudja megadni, és az Ügyfél telefonos visszahívásra, postán, vagy e-mailben megküldött válaszra tart igényt, abban az esetben meg kell adnia az alábbi adatokat:

● név;

● telefonszám/ postacím/ e-mailcím;

● az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás).

b.) A postai, e-mail, vagy facebook közösségi oldalon keresztül történő érdeklődés:

Ha az Ügyfél az érdeklődés kapcsán telefonos visszahívásra tart igényt, akkor az alábbi adatokat kell megadnia:

● név;

● telefonszám;

● az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás). Ha az Ügyfél az érdeklődés kapcsán postai/ e-mail válaszra tart igényt, akkor az alábbi adatokat kell megadnia:

● név;

● az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás). A fentiek mellett ilyen esetben az Adatkezelő az Ügyfél postacímét/ e-mailcímét is kezeli (Amennyiben a postacím/ e-mailcím az érdeklődés során nem került megadásra, abban az esetben az Ügyfélnek azt külön meg kell adnia).

c.) A honlapon keresztül történő érdeklődés: A honlapon keresztül történő érdeklődés során az Ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:

● név;

● e-mail cím;

● az érdeklődéssel kapcsolatos egyéb adatok (pl.: az érdeklődéssel érintett szolgáltatás).

4.2.3. A Szolgáltató webshop szolgáltatásainak igénybevétele az alábbi személyes, valamint nem személyes adatok megadása mellett lehetséges.

● Ügyfél neve;

● Ügyfél címe/székhelye/ szállítási címe:

● Ügyfél telefonszáma;

● Ügyfél e-mailcíme;

● Számlázási név és cím;

● Fizetési mód;

● Döntés elsőbbségi szállításról;

● Döntés az extra garanciáról;

● A szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok, információk és iratok. Az egyes szolgáltatások igénybevétele kapcsán megadandó adatok köre szolgáltatásonként és termékenként változhat.

4.2.4. Ügyfél a honlap használata során feliratkozhat a Szolgáltató hírlevél-listájára. A hírlevél adatbázisban az Adatkezelő az alábbi adatot kezeli:

● E-mailcím

4.4. Munkavállalók esetében:

4.4.1. Szolgáltató a Munkavállalók és a munkaviszony vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli, illetve kezelheti:

● Név;

● Születési hely, idő;

● Anyja neve;

● Lakcím;

● Adószám;

● Személyi igazolvány száma;

● Taj szám;

● Bankszámlaszám;

● Telefonszám;

● E-mailcím;

● Végzettségre, képesítésre, képzettségre vonatkozó adatok;

● Munkabérre/ díjazásra, illetve bér- adó- és járulékfizetésre vonatkozó adatok;

● Esetleges hatósági tájékoztatásban szereplő adatok.

5. Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogon kezel adatokat az Adatkezelő?

5.1. Személyes adatok esetében: Az Adatkezelő adatkezelési jogköre a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulását a Személyes adat kapcsán érintett bármikor visszavonhatja. Egyes személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Személyes adat kapcsán érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően, az ő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A fentiek mellett egyes személyes adatok (pl.: könyvvezetéshez szükséges adatok) kezelését jogszabály is előírja.

5.2. Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés Felhasználó, Ügyfél vagy Munkavállaló azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő jogszerűen kezelheti.

6.1. Felhasználók által megadott adatok kezelése:

6.1.1. A cookie-k által rögzített adatok kezelése: A cookie-k által rögzített tevékenységi adatok Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

6.1.2. A Felhasználó a honlapon önkéntes, egyoldalú és kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat a következő adatának hírlevél adatbázisban történő rögzítéséhez: e-mail cím. A hírlevél adatbázis adatai egy elkülönült zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a hírlevél adatbázisban szereplő adatállományt nyilvánosságra nem hozza, illetve nem adja ki illetéktelen harmadik személyek számára. A hírlevél adatbázisban rögzített, Felhasználóhoz kapcsolódó adatok a Felhasználó egyedi leiratkozását követően a lehető legrövidebb idő alatt törlésre kerülnek az Adatkezelő hírlevél adatbázisából.

6.2. Az Ügyfél által megadott adatok kezelése:

6.2.1. A cookie-k által rögzített adatok kezelése: A cookie-k által rögzített tevékenységi adatok Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg

6.2.2. Az érdeklődés során megadott adatok kezelése:

Az Ügyfelek telefonon, postai úton, e-mailben a honlapon keresztül, vagy a Facebook nevű közösségi oldalon keresztül érdeklődhetnek Szolgáltató webshop szolgáltatásairól.

Amennyiben a telefonos érdeklődés során az Adatkezelő a választ egyből meg tudja adni, akkor adatkezelés nem történik. Ha az Adatkezelő a választ egyből nem tudja megadni, vagy az Ügyfél postai úton, e-mailben, a honlapon keresztül, vagy a Facebook nevű közösségi oldalon keresztül érdeklődik, abban az esetben az adatkezelés jogalapja az, hogy az adatok kezelése az Ügyfél által kért, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükséges. Ha az érdeklődést követően az Adatkezelő és az Ügyfél között szerződés jön létre, és az adott adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy hasznosak, abban az esetben Adatkezelő az Ügyfél hozzájárulását kéri az adatkezeléshez. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, akkor Adatkezelő az érdeklődés során megadott adatokat törli, vagy megsemmisíti. Az érdeklődés során megadott adatok Adatkezelő részére történő átadásukat követően Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, abban az esetben azokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükség esetén zárható tárolóhelyen, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

6.2.3. Az webshop szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése: Ezeket az adatokat az Ügyfél a megrendelés során adja meg. Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő minden esetben az Ügyfél hozzájárulását kéri. Az így megadott adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Amennyiben az Ügyfél által megadott adatok papír alapon kerülnek rögzítésre, abban az esetben azokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben

6.2.4. A hírlevél adatbázisban nyilvántartott adatok kezelése: Az Ügyfél a honlap használata, illetve a Szolgáltató webshop szolgáltatásának igénybevétele során önkéntes, egyoldalú és kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat a következő adatának hírlevél adatbázisban történő rögzítéséhez: e-mail cím. A hírlevél adatbázis adatai egy elkülönült zárt rendszerben kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő kifejezetten vállalja, hogy a hírlevél adatbázisban szereplő adatállományt nyilvánosságra nem hozza, illetve nem adja ki illetéktelen harmadik személyek számára. A hírlevél adatbázisban rögzített, Ügyfélhez kapcsolódó adatok az Ügyfél egyedi leiratkozását követően a lehető legrövidebb idő alatt törlésre kerülnek az Adatkezelő hírlevél adatbázisából.

6.4. A Munkavállalók által megadott és a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelése: A Munkavállaló által megadott adatok kezelésének elsődleges célja a munkaszerződés létrehozása és teljesítése, illetve a Munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése. Az Adatkezelő a munkaviszony létesítésekor a Munkavállalótól, a munkaviszony fennállása alatt pedig a Munkavállalótól, saját szervezetéből, illetve az illetékes hatóságoktól szerzi be a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokat. Ezek az adatok az Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. A fentiek mellett a papír alapon beérkezett, vagy rögzített adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükségesetén zárható tárolóhelyen, rendszerezetten őrzi, és ahhoz csak a 8.1. pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal. Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja kizárólag a Munkavállaló hozzájárulása, Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig legfeljebb 3 évente dokumentáltan felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg. Azokat az adatokat, amelyek kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezés, vagy felhatalmazás, Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli, illetve őrzi meg.

7. Adatbiztonság – Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt adatokat?

7.1. Adatkezelő a 4. pontban meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja, és adatvédelmi szempontból biztonságos, informatikai algoritmussal védett, zárt szoftverekkel kezeli. A papír alapon rendelkezésre álló adatokat Adatkezelő biztonságtechnikai szempontból megfelelően zárható épületben található helyiségben, szükség esetén zárható tárolóhelyen rendszerezetten őrzi. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokat – mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során – a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja

8. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók köre – Kik kezelik az Szolgáltató részére átadott adatokat?

8.1. Adatkezelő: A 4. pontban meghatározott adatok kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag Szolgáltató, valamint az Szolgáltatóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (a továbbiakban együtt: Adatkezelő). Az Adatkezelő az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, az adatokat a 3. pontban meghatározott célú felhasználáson túl nem használja fel.

8.2. Adatfeldolgozó: Adatkezelő egyes jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében Adatfeldolgozókat alkalmaz.

8.2.1. Adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat az alábbi tárhely szolgáltató (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató) által biztosított tárhelyen tárolja:

Tárhely.Eu Kft.
Telefon: +36 1 789 2 789
FAX: +36 1 789 3 789
E-mail: support@tarhely.eu
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Adatkezelő részére átadott adatok kapcsán Tárhely szolgáltató kizárólag az adatok tárolását biztosítja, egyéb adatkezelési műveletet nem végez. Tárhely szolgáltató az adatok tárolásához szükséges tárhelyet az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig biztosítja.

8.2.2. Adatkezelő jogszabályban meghatározott könyvvezetési kötelezettségnek teljesítése érdekében az alábbi könyvelőt (a továbbiakban: Könyvelő) alkalmazza: Név: BZS.Marvy Kft. Cím: 4273. Hajdubagos, Ady Endre utca 6 Adatkezelő Könyvelő részére kizárólag a könyvvezetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat adja át. Könyvelő az így átadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig tárolja.

8.2.3. Adatkezelő a webshop szolgáltatások keretében megrendelt termékeket az alábbi kiszállítók (a továbbiakban: Kiszállítók) útján juttatja el az Ügyfelek részére: név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatkezelő a Kiszállítók részére kizárólag kiszállításhoz szükséges adatokat adja át. Kiszállítók az Adatkezelőtől kapott adatokat az az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges és a jogszabály által előírt ideig tárolja.

8.2.4. Adatkezelő a webshop szolgáltatások keretében megrendelt termékek és a kiszállításhoz szükséges adatok Kiszállítók részére való átadása és nyomon követése vonatkozásában egyes esetben az alábbi logisztikai szolgáltató (a továbbiakban: Logisztikai szolgáltató) szolgáltatásait veszi igénybe: név: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft., cím: 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13. Adatkezelő a Logisztikai szolgáltató részére kizárólag kiszállításhoz és a termék, illetve adatok Kiszállítók részére való átadásához szükséges adatokat adja át. Logisztikai szolgáltató az Adatkezelőtől kapott adatokat az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges és a jogszabály által előírt ideig tárolja.

8.2.5. Adatkezelő a részére átadott egyes adatokat a következő eszköz útján tárolja és kezeli:

Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok, illetve a hírlevelekhez kapcsolódó cookiek által gyűjtött adatok:

● név: ActiveCampaign (ActiveCampaign, LLC) cím: Ireland Charlemont Exchange Charlemont Street Dublin, D02VN88

A honlap használata során történő tevékenységi adatok gyűjtéséhez:

● név: Google Analytics (Google LLC) cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

● név: Hotjar (Hotjar Ltd.)cím: Level 2,St Julians Business Center, 3 Elia Zammit Street St. Julians, STJ1000 Malta

A megrendelés során megadott adatok tárolásához és kezeléséhez:

● név: Google Sheet (Google LLC) képviselő: a vonatkozó nyilvántartásban képviselőként megjelölt személy cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

● név: Woocommerce (Automattic Inc) képviselő: a vonatkozó nyilvántartásban képviselőként megjelölt személy cím: 60 29th Street San Francisco, CA 94110 United States of America

● név: Automate.io (Automate IO Inc.) képviselő: a vonatkozó nyilvántartásban képviselőként megjelölt személy cím: The Platina, 305, A Block, Beside Radisson Hotel, Gachibowli Rd, Gachibowli, Hyderabad, Telangana 500032, India

8.3. A Felhasználók, az Ügyfelek, a Munkavállalók és harmadik személyek a Facebook nevű közösségi oldalon keresztül is felvehetik a kapcsolatot a szolgáltatóval, illetve megtekinthetik a Szolgáltató hirdetéseit és ajánlatait. Ilyen esetekben, az adatkezelések vonatkozásában – jelen Akt-ben rögzítetteken túl – a Facebook nevű közösségi oldal adatkezelési tájékoztatójában foglaltak irányadók.

9. A Személyes adat kapcsán érintettek és a Nem személyes adat kapcsán érintettek jogai – Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatban?

9.1. Hozzáféréshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésükre bocsájtsa. Kérhetik továbbá azt is, hogy a rájuk vonatkozó egészségügy dokumentációba betekinthessenek, arról kivonatot, vagy másolatot készíthessenek.

9.2. Helyesbítéshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki.

9.3. Korlátozáshoz, törléshez és megsemmisítéshez való jog: A fenti személyek/ szervezetek bármikor kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kezelésének korlátozását, illetve az ilyen adatok törlését vagy megsemmisítését (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat).

9.4. Az Adatkezelő a fentiek szerinti kérelmeket a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon – belül köteles teljesíteni, vagy az elutasítás tényéről, indokairól, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről a fenti személyeket/ szervezeteket tájékoztatni.

9.5. A Személyes adat kapcsán érintettek a fenti jogaik megsértése esetén a következőkhöz fordulhatnak:

● Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055);

● Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

9.6. A Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő a köztük felmerülő, adatkezeléssel kapcsolatos jogvitát elsődlegesen egyezményes úton rendezi. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott általános szabályok szerint fordulhat bírósághoz.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10.1. Adatkezelő jogosult az Akt-t a Felhasználók, az Ügyfelek, illetve a Munkavállalók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítani. Az Akt. érdemi módosítása esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a hozzájárulást Adatkezelőnek ismételten be kell szereznie. Az Akt-t Adatkezelő a honlapján, teszi közzé, illetve személyes érdeklődés és megrendelés esetén egy papír alapú példányt bocsájt az Ügyfél rendelkezésére.

10.2. A Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló nem adhat át az Adatkezelőnek olyan adatot, ami harmadik fél és/vagy az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit sérti.

10.3. Amennyiben a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló jogosulatlanul harmadik fél adatait adta meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó, az Ügyfél, vagy a Munkavállaló jognyilatkozatát semmisnek tekinteni, a megadott adatokat, valamint a hírlevélre történő feliratkozását törölni.

10.4. Jelen Akt.-ot a Szolgáltató. – mint adatkezelésének fundamentális dokumentumát – elfogadta.